సారీ వదినా


కాసేపటికి రత్తమ్మ వచ్చి వంట పని పూర్తి చేసింది, ఏంటమ్మగొరు తిఫ్ఫిని లు తినలేదా ఇద్దరూ అని అడిగింది అప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాకు ఇద్దరం తిఫ్ఫిన్లు చేయలేదని,

చీకట్లో అక్క నగ్న శరీరం నాకు కనిపిస్తుంది

అక్క: “డ్రాయెర్లు తొడుక్కొని చూసావా?, సైజు సరిపోయిందా?”
నేను: “ఆ… సరిపోయిందక్కా”
అక్క: “ఎందుకు కొనుక్కోమన్నానో తెలుసా?”
నేను: “ఎందుకక్కా…?”
అక్క: “దాన్ని అలా నిలబెట్టుకొని బయట

అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్) photos sex stories EPISODE 15

అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్) photos sex stories EPISODE 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సవిత చెల్లి తెలుగు కామిక్స్ Telugu Sex Stories Episode 8

సవిత చెల్లి తెలుగు కామిక్స్ Telugu Sex Stories Episode 8